ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

07
Sep2018

Independance Day Function

   Independance day function will held at...

07
Sep2018

Statistical Data Entry Meeting

Statistical data meeting at 6/2/2019 at 11.00am

Scroll To Top