GN Division   Development Officer Name Telephone Number
Akkaraipattu-07 Ms.S.Apiramy +94 770215404
Akkaraipattu-07/1 Mrs. R.Yoganayaki 0774560438
Akkaraipattu-7/2 Mr.R.Muralitharsan 0772392167
Akkaraipattu-7/3 Ms.Parameshwari 0775837542
Akkaraipattu-7/4 Mr.K.Karunanithy 0771010787
Akkaraipattu-08 Ms.R.Umathadsaniya 0772084491
Akkaraipattu-8/1 Mr.G.Ratheesprapa  0757688270
Akkaraipattu-8/2 Mr.Yogarasa 0770183640
Akkaraipattu-8/3 Mrs.Gowsaliya 0774184928
Akkaraipattu-09 Mr.Y.Ithayathinesh 0777389113
Vachikuda Mrs.Pavithra 0771339192
Navatkadu Mr.S.Samananthakumara 0779695396
Alayadivembu Mrs.P.Jeyarjini  0775868055
Sinnamuhaththuwaram Mr.Yogarasa
0770183640
Kolavil-03 Mrs.Diransini  0779455891
Kolavil-02 Mr.V.Vijaykumar 0776040157
Kolavil-03 Mrs.Pamini 0777653246
Panankadu Mrs.Thivakhswari 0771333318
Sinna Panankadu Mr.Muralitharsan 0772392167
Kannakikiramam-01 Mr.M.Sangeethan 0770832717
Kannakikiramam-02 Mr.Subakaran 0776204196
Aligambai Mr.L.Thirumurugan 07773561688
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

News & Events

07
Sep2018

Independance Day Function

   Independance day function will held at...

07
Sep2018

Statistical Data Entry Meeting

Statistical data meeting at 6/2/2019 at 11.00am

Scroll To Top